VAKIF SENEDİ

EYÜP DOSTLARI VAKFI SENEDİ

Başlangıç:

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

Vakfın adı:

Madde 1: Vakfın adı “Eyüp Dostları Vakfı”dır. İş bu senette sadece Vakıf denilecektir.

 

Vakfın Merkezi:

Madde 2: Vakfın merkezi İstanbul ili Eyüp ilçesi olup adresi Halitpaşa Cad. No.17-1 Eyüp’tür. İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf; yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla adres değiştirebilir, yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

Vakfın Amacı:

Madde 3: Vakıf; sosyal hayatı güçlendirmek amacıyla Eyüplüler arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayabilmek için kültür, sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyetlerde bulunur ve bu yönde faaliyette bulunanlarla işbirliği yapar.

 

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapılacak İş ve İşlemler:   

Madde 4: Vakıf; iş bu senette yazılı amacını gerçekleştirebilmek için bütçesinin ihtiyaçları karşılayacak seviyeye ulaşması halinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Eyüplülerin kültürel, sanatsal ve sosyal konularda sorunlarını tespit ederek çözümler üretmek, ilçemizin turizm açısından ekonomik gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslar arası tanıtımını yapmak ve bu amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyette bulunmak.

b) Her türlü huzurevi inşa etmek veya uygun binaları kiralamak, işletmek, ihtiyaç sahiplerini bağış karşılığı bu olanaklardan yararlandırmak ve bu amaç doğrultusunda her türlü faaliyette bulunmak.

c) Gerek gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak gerekse ilçemiz ve çevresinde sosyal hayatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her türlü beceri kursları açmak, her türlü spor faaliyetleri geliştirmek, yarışmalar düzenleyerek ödüller vermek.

d) Okul öncesi eğitim kapsamında,kreş,yuva ve benzeri kuruluşlar dahil olmak üzere Her derece ve eğitim seviyesinde; öğretim kurumları açmak, işletmek, öğrencilere burs vermek,

e) Her türlü yataklı ve yataksız tedavi kuruluşları açmak, işletmek, geliştirmek, ilçe halkının sağlık sorunlarıyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

f) Sözü edilen konular hakkında süreli-süresiz gazete, dergi gibi yayınlar yayımlamak.

g) Yerel, ulusal ve uluslararası konularda toplantı, panel, açık oturum, konferans, sempozyum veya kongre düzenlemek, bu toplantılara konularında uzman kişileri davet ederek katılımcıların bilgilenmelerini sağlamak.

 

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği Tasarruflar:  

Madde 5: Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlar dâhilinde ve mevzuata uygun olarak; yurtiçinde ve yurtdışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden fazla taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullan-maya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, harcamaya, Vakfın gelirlerini artırmak için pay senetleri, intifa senetlerini, bunların obligasyonlarını, hak veya alacak olarak ifade edebilen her tür senet ve bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izni alındığında yurtdışındaki Vakıflarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıfların üst kuruluşlarına üye olmaya, bunlarla uluslararası ilişkilerini geliştirmeye, yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun olarak kullanmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst hakkı, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dâhil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle şirketler ve ortaklıklar kurmaya, yönetmeye, işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 4721 ve 5737 sayılı kanunlarla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

 

Vakfın Mal Varlığı:

Madde 6: Vakfın, Ziraat Bankası Eyüp Şubesi 430-46035825-5002 numaralı hesapta 90,050.- TL nakit parası bulunmaktadır.

 

Vakfın Organları:

Madde 7: Vakfın organları şunlardır;

 • Mütevelli Heyeti
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

 

Mütevelli Heyeti:     

Madde 8: Mütevelli Heyeti aşağıdaki kişilerden kurulur.

 1. Bu Vakfı kuran kurucu üyeler,
 2. 2.Vakfın kuruluşunu müteakip en geç 1 ay içinde gerçekleştirilecek ilk Mütevelli Heyeti toplantısında Geçici Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Kurucu Mütevelli Heyeti’nin 2/3 onayıyla seçilecek kişiler. Gündemin ilk maddesi olan bu seçim gizli oyla yapılır. Bu seçim sonucu Mütevelli Heyeti Üyesi sıfatını alanlar gündemin diğer maddelerinde yer alan kurulların seçiminde aday olabilirler, oy kullanabilirler.
 3. Mütevelli Heyeti üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç kişinin adını yazılı olarak Yönetim Kurulu’na verirler. İstekleri halinde bu isimleri değiştirebilirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda Mütevelli Heyeti üyeliği, listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine seçim, Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda kalan Mütevelli Heyeti üyelerinin 2/3 onayıyla vakfa üye olarak kaydedilmiş adaylar arasından yapılır.

 

Mütevelli Heyeti Görev ve Yetkileri:

Madde 9: Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar ve yönetim organıdır. Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini seçmek
 2. Bu madde b. fıkrası mahkeme hükmüyle iptal edilmiştir.
 3. Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek.
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelik ve yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak.
 5. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 6. Mevzuatta veya tüzükte, mer’i kanunlarca yapılması öngörülen diğer görevleri ifa etmek.
 7. Vakfın geleceğine yönelik plan ve projelere ilişkin önerileri karara bağlamak.
 8. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.
 9. ı. Vakıf faaliyetlerini ilgilendiren tüm maddi konularda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek.
 10. Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen Mütevellilerin ihraç işlemleri hakkında karar vermek.
 11. Vakfın feshine karar vermek.

 

Mütevelli Heyetinin Toplantı Zamanı, Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 10: Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

a) Mütevelli Heyeti, Bütçe ve Çalışma Raporları’nın onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere olağan toplantısını her üç yılda bir en geç NİSAN ayı sonuna kadar yapar.

Mütevelli Heyeti ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulu’ndan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.  Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda Divanın teşkilinden sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi doğrultusunda, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya Mütevelli Heyet üyelerine ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı; üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Her Mütevelli Heyeti üyesinin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti’nden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisidir.

 

 Vakıf Üyeliği:  

 Madde 11: Vakıf mütevelli heyeti veya yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin teklifi ile üyeliğe aday olabilecek kişiler ; yönetim kurulunca araştırılarak değerlendirilirler. Yapılacak değerlendirme sonucunda Yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 ünün kabul oyu ile   Eyüp Dostları Vakfı üyesi sıfatını kazanırlar.Üyeler Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilirler. Oy kullanma hakları yoktur.

 

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 12: Vakıf üyeliği; istifa, Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile  sona erer. Üyelikten çıkarılan kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Vakfa yeniden üye olamaz ve Vakfın tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren kişi, Vakıf mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

 

Yönetim Kurulu’nun Teşkili ve Süresi:

Madde 13: Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından üç (3) yıllığına seçilecek dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti, çoğunluğu (1/3) teşkil etmemek kaydıyla Yönetim Kurulu’na dışarıdan üye seçimi yapabilir.

 

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Genel Sekreter üye seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine her ay en az bir defa toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç (3) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine Yönetim Kurulu kararıyla öncelik sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

 

Toplantı yeter sayısı beş (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

Madde 14: Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

 1.  Vakıf amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda Vakıf iç mevzuat hükümlerinin yer alacağı bir yönetmelik hazırlar, ilgili Komiteleri, Kurulları kurar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. Vakfa kabul edilecek kişilerin hangi miktarda giriş ücreti ödeyeceklerine karar verir. Ayrıca vakıf amaçları doğrultusunda faaliyetlerde görev alabilecek Vakıf Gönüllülerinin kabulüne, eğitimlerine ve komitelerde görevlendirilmelerine karar verir.
 8. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 9. Hizmetlerin yürütülebilmesi için – Yönetim Kurulu kararıyla da onaylanacak – her türlü şartlı-şartsız bağış, ayni ve nakdi yardım alır, kabul eder.
 10. Kültür, sanat, müzik, spor, sağlık, eğitim-öğretim, çevre ve sosyal konularda çalışmalar yapar, kurallarını oluşturduğu yarışmalar düzenler, başarı ödülleri verir.
 11. Tiyatro, sinema, konser, spor salonu gibi kültürel ve sosyal tesislerin yapılması için gerekli rapor ve projeleri tanzim ederek Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
 12. Vakıf amaçları ve Mütevelli Heyeti’nden alınmış yetki çerçevesinde; her türlü taşınır taşınmaz malların alım-satımını yapar, amaca uygun inşaat yapar veya yaptırır, borç almak, borç vermek ve uygun faaliyetlere destek sağlamak amacıyla her türlü faaliyette bulunur.
 13. Huzurevleri, dinlenme, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet tesisleri kurmak, işletmek veya kiralamak üzere her türlü faaliyette bulunur..
 14. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 15. Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 16. Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir
 17. Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf Faaliyet Raporu’nu ibraya sunar.
 18. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf İç Mevzuatı’nın gerektirdiği diğer görevleri yapar. Vakıf faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgili Komiteleri oluşturur.
 19. Gerek Mütevelli Heyeti üyeleri arasından gerekse dışarıdan her türlü hukuki konularda yardım almak amacıyla Hukuk Danışmanlığı bölümünü oluşturur.
 20. Vakfa gelir sağlamak ve her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla İktisadi İşletmeler kurar.
 21. Gazete dergi ve benzeri yayınları süreli – süresiz yayınlar.

 

Denetim Kurulu:  

Madde 15: Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç (3) yıl için seçilecek 3 asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple boşalan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim Kurulu, her üç ayda bir incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları  mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az on beş (15) gün önce Mütevelli Heyeti’ne gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

 

Vakfın Temsili ve Vekil Tayini:

Madde 16: Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.,

 

Onursal Üye:

Madde 17: Vakfa maddi ve manevi katkısı bulunan, Eyüp’e ve ülkemize mal olmuş, Eyüp’e sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan, toplumsal etkinliklerin gelişmesi için özveri ile çaba göstermiş Eyüp dostu şahsiyetlerin; Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin salt çoğunluğunun onayı ile “Onursal Üye” olmasına karar verilir. Onursal üyeler; aidat ödemekle yükümlü olmayıp kabul tarihinden itibaren Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

 

Vakfın Gelirleri:

Madde 18: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Üye giriş ücreti.
 2. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 3. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 4. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 5. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 6. Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar.
 7. Karşılıklı verilen burs dönüşleri.
 8. Diğer gelirler.

 

Vakıf Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:

Madde 19:  Vakıf gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

 

Resmi Senet Değişikliği:

Madde 20: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

 

Vakfın Feshi:

Madde 21: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın malvarlığı Türk Eğitim Vakfı‘na devredilir. Vakfın feshi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

 

Vakıf Kurucuları:

Madde 22: Vakıf kurucularının isimleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Yasin Olgun GÜNER, Metin TÜRKMENOĞLU, Zeki DEMİRSEL, Ahmet Ali GÖKÇEN, Semra ZORLUER, Ziyaettin DUYAL, İlmiye Yaşar KURTÇA, İlhan GÜLBAKANOĞLU, Halit AKMAN, Şener TÜRKMENOĞLU, Haydar Ercan AKSU, Fadıl GÜVENÇ, Serdar ÇALDIRAN, Metin BALICADAĞ, Adnan ATALAY, Cahit ATAKER, Birol ATIL, Bahtışen Sarıca ALTAN, Kamil YILDIZ, Vedat SOFUGİL, Cemalettin Süleyman ENGÜN, Ali CAN, Nedime MOLACI, Cüneyt HASER, Varol ŞAHİN, Mustafa KIVANÇ, Mehmet Sabahattin ERGİN, Turhan DOĞU, Yılmaz PAMUKÇU, Emine Seher Özen KARGI, Osman BAYRAK, Erer YOSUNKAYA, Dilek Fatma HÜSEYİNOĞLU, Mustafa KARABATAK, Halil SEZER, Ali ÖZÜÇER, İsmail TUNÇLUDEMİR, Kamil Osman GÜNAY, Selim TÜZÜN, Faik KÖKAN, Feray ÇOKBİÇER, Hüseyin KARA, Ahmet MARAL, Şahap Bedri GÖRMÜŞ, Erman SEVİĞ, Cemal UÇAK, Şakir AKMAN, Hasan AKKAYA, Mustafa GÜL, Kadriye Yaprak MENKÜER, Metin SARIÇİÇEK, Ferzan ÖZER, Cenk ERÇETİN, Hüseyin KÜÇÜKAĞIZ, İbrahim OKTUGAN, Özcan PEHLİVANOĞLU, Mehmet AKAR, Nedim ALTINTOPRAK, Leyla EKMEKÇİOĞLU, Murat KARACAN, Selman MATLI, Osman Semih KIVRAK, Yunus Ali DAĞBAŞI, Ahmet Sinan AR, Erol KUTVAL, İsmet KURTULUŞ, Adnan LAVKAN, Özcan KIVANÇ, Bekir Engin GÜRDENİZ, Ahmet KÖSE, Hasan ŞEREFOĞLU, Uğur MERCANKAYA, Turgut BİLİSER.

 

Geçici Hükümler:

Geçici Madde 1: Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Faik Kökan
 2. Turhan Doğu
 3. Fadıl Güvenç
 4. ç. Mustafa Gül
 5. Ahmet Ali Gökçen
 6. Zeki Demirsel
 7. Cahit Ataker
 8. Şener Türkmenoğlu
 9. Bahtışen Sarıca

 

Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

 

Geçici Madde   

24 Kasım 2013 Tarihinde yapılacak  Mütevelli heyet toplantısında seçilen Yönetim ve Denetim Kurullarının görev süresi yapılan yeni vakıf senedi tadili ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 2017 yılı Nisan ayı sonuna kadar geçerlidir.  

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.

This function has been disabled for Eyüp Dostları Vakfı.