BURS YÖNERGESİ

BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 1. AMAÇ :

Bu yönergenin amacı : Eyüp Dostları Vakfı senedinin amaç bölümünde ifade edilen: sosyal hayatı güçlendirmek amacıyla; Eyüplüler arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayabilmek için; eğitim alanlarında faaliyetlerde bulunmak ve bu yönde faaliyette bulunanlarla işbirliği yapmak; Vakıf senedi 4. maddesi d fıkrasında belirtilen Eğitim Öğretim Bursu verilmesinin Esas ve usullerini belirtmektir.

 

 1. KAPSAM :

Bu yönerge; Lise ve dengi okullar ile Üniversite ve Yüksek Okullarda Öğrenim gören öğrencilere Eyüp Dostları Vakfı tarafından verilecek burslar ile ilgili işlemleri kapsar.

 

 1. DAYANAK:

Bu Yönerge Vakıflar yönetmeliği, Vakıflar genel müdürlüğü burs yönetmeliği ve Eyüp Dostları Vakfı vakıf senedi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 1. TANIMLAR:

Bu yönergede geçen;

 • Vakıf: Eyüp Dostlar Vakfını ( Kısaca E.D.V. olarak ifade edilecektir)
 • Kurul:D.V. Yönetim Kurulunu
 • Komite:D.V. Eğitim, Kültür ve Sanat komitesini
 • Bursiyer:D.V. tarafından seçilerek burs verilmesi karara bağlanmış Lise ve lise dengi okullar ile Üniversite ve Yüksek Okullarda kayıtlı tam gün devamlı öğrencileri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM :

Genel Esaslar;

Burs İçin Kaynak Tahsisi, Burs Verilmesi Genel Şartları, Bursiyerde Aranacak Şartlar, Bursun Duyurulması, Başvuru, Değerlendirme ve Seçim Süreci, Bursun Ödenmesi, Bursiyerin Yükümlülükleri, Bursun Devam Şartları, Bursun Kesilmesi

 

GENEL ESASLAR :

 

        5. BURS İÇİN KAYNAK TAHSİSİ

 • Eğitim alanında destek faaliyetlerinde bulunmak ve burs vermek, vakıf senedinde belirtilmiş ana faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle Vakıf, elde ettiği gelirlerden bir miktarını Burs vermek için ayırabilir ve bütçede gösterir. Bu miktarın ne kadar olacağına Yönetim kurulu karar verir. Bu karar eğitim öğretim yılı başlangıcından en az 15 gün önce alınmalıdır.
 • Vakfın gelirlerinin yetersiz olması; Burslar için vakfın yıllık bütçesinden belirli bir miktarın bu işe tahsis edilememesi halinde veya vakfın mali yapısı güçleninceye kadar, burs ödemelerine kaynak teşkil edecek bir fon oluşturulup bu fonun amaca yönelik kullanılması ile de burs ödemesi yapılır. Fon oluşturulma işlemi de eğitim öğretim yılı başlangıcından en az 15 gün önce tamamlanmalıdır.
 • Burs fonu oluşturmak maksadıyla, mütevellilere, üyelere, Eyüplü ailelere, bilinen yardımsever vatandaşlara, örneği EK-A da bulunan bir yazı gönderilir.
 • Örneği EK-B de bulunan Burs fonu bağış katılım formunun doldurulması istenilir ve burs için açılacak banka hesabına düzenli para yatırılması sağlanır. (Otomatik Ödeme Talimatı vermek, Kredi kartından düzenli ödemek, bireysel olarak her ay düzenli para yatırmak, Kredi düzenli ödeme formu düzenlemek suretiyle (EK-C)) kaynak temin edilir. Yatırılan paralar Saymanlıkça takip edilerek aksaksız ödeme yapılması sağlanmalıdır.
 • Lise seviyesine kaç lira Yüksek Öğrenim, Lisansüstü ve Yurt dışı öğrenime kaç lira burs verileceği her yıl Kurul kararı ile belirlenir.

 

 1. BURS VERİLMESİ GENEL ŞARTLARI

Burs verilmesi için temel şartlar şunlardır;

 • Ailenin maddi desteğe ihtiyacı olması,
 • Öğrencinin gelecek vadeden bir başarı ve not seviyesinde olması,
 • Öğrenci ve ailesinin EYÜP ile bağlantısı olması, (Eyüp doğumlular, Eyüp de nüfus kaydı bulunanlar, Eyüp de ikamet edenler Eyüp ile bağlantılı kabul edilir.)
 • Parasız Yatılı okullar, özel okullar, Gündüzlü olmayan ve devamlı olmayan okullar, Açık Liseler, İki yıllık Meslek Yük. Okulları burs kapsamı dışındadır.
 • Burs alabilmek için tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak şarttır.
 • Vakıf üniversiteleri, Özel Üniversiteler, Lisans Üstü Eğitim ve Yurt Dışında Eğitime burs verilmesi Ailesinin ve Öğrencinin özel durumlarının değerlendirilmesi sonucu Yönetim Kurulunun vereceği karara bağlıdır.
 • Yükseköğretimde bazı branşlara öncelik vererek belirli dallarda öğrenimin desteklenmesi Yönetim Kurulunca karara bağlanabilir.
 • Aynı aileden iki çocuğa burs verilmez.
 • Birkaç kaynaktan burs alan öğrencilerin aldığı burs toplamı burs uygulamasına başlanılan 2014 yılı için 400 TL. yi aşan öğrencilere burs verilmez. Bu toplam burs geliri üst sınırı her yıl Kuru tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

 

        7. BURSİYERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 • T .C. vatandaşı olmak,
 • 26 yaşından büyük olmamak,
 • Erkek Öğrenciler için askerlik ile ilişkisi olmamak,
 • Adli sicilde kaydı bulunmamak,
 • Kalbi vatan ve millet sevgisi ile dolu, özgür irade ile hareket edebilen çağdaş bakış açısına sahip olmak,
 • Lise veya dengi mesleki teknik orta öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli yüksek öğretim kurumuna tam zamanlı olarak kayıt yaptırmış olmak,
 • Ailesinin Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak,
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
 • Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak,
 • Lisans için, Vakıf tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,75 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek,
 • Yüksek Lisans için, yeni giren öğrencilerin Vakıf tarafından yıllık olarak belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 (ya da muadili) lisans mezuniyet not ortalamasının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,75 (ya da muadili) not ortalamasının başarı göstermek,
 • Bir önceki yıldan burslu gelenler için Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmak.

 

 1. BURSUN DUYURULMASI:

Vakıf tarafından burs verileceği ve başvurunun hangi belgelerle nasıl yapılacağı LYS sınavının yapılacağı haftadan 7 gün önce lise dengi okullar tatile girmeden,

 • Eyüp de bulunan Lise dengi okullara
 • İstanbul’da yerleşik Devlet Üniversitelerine
 • Yerel düzeyde yayın yapan gazetelere
 • Vakfın internet sitesine
 • Eyüp de bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarına
 • Vakıf portföyünde kayıtlı Eyüplülere
 • Eyüplülerin kendi aralarında oluşturduğu sosyal medya haberleşme sitelerine
 • Muhtarlıklara Poster ve Afişler asmak suretiyle Halka duyurulur.

 

 1. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİ :
 • Burs başvurusu için EK-D de örneği bulunan E.D.V. Burs başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.
 • Başvuru formu edv.org.tr adresindeki internet sitemizden, vakıf merkezimizden veya okulların rehberlik ve danışma birimleriyle Üniversitelerin Öğrenci işleri birimlerinden temin edilebilir.
 • Başvuru formuna EK-E de sıralanmış olan belgeler eklenir. Vakıf başvurandan ilave açıklayıcı belge isteme hakkına sahiptir.
 • Başvurular 1 EYLÜL – 1 EKİM tarihleri arasında kabul edilir.
 • Yapılan başvurular, Eğitim Komitesi tarafından evraklar üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme için EK-F de örneği bulunan değerlendirme formu kullanılır ve puanlandırılır.
 • Üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilerde başarı durumu; LYS yerleştirme sınavı puan türü esas alınarak tespit edilir.
 • Başvuru yapanlar arasında En yüksek puan alan ile üniversiteye kayıt yaptırmış en düşük puanlı başvuranın puanı dikkate alınarak başvuranlar arası bir sıralama yapılır ve puana göre başarı yüzdesi belirlenerek EK-F değerlendirme formunda puanlandırılır.
 • İhtiyaç ve başarı puanları sonucu değerlendirme puanı eşit olan öğrenciler arasında öncelik sırası şu şekildedir.
 • Hem babası hem annesi hayatta olmayanlar,
 • Babası şehit olanlar,
 • Babası hayatta olmayanlar,
 • Annesi hayatta olmayanlar,
 • Anne ve babası boşanmış olanlar,
 • Ailesinden uzak, gurbette okuyanlar,
 • Daha isabetli seçim yapabilmek için; Komite isterse bütün adayları veya gereken adayları Mülakata çağırabilir.
 • Komite; Lise ve Üniversitelerde geçen yıldan devam eden bursiyerlerin başarı ve disiplin durumlarını inceleyerek bursun devamı ve kesilmesi konusunda kararını yönetim kuruluna bildirir.
 • Komite gerekirse okullardan gelen başarı belgeleri ve not durumlarını araştırabilir, hakkın kötüye kullanılması veya belgede sahtecilik gibi hususlarla karşılaşılırsa bursun iptalini isteyebilir.

 

 1. BURSUN ÖDENMESİ

Yapılan değerlendirme ve seçim sonuçları öğrencilere bildirilir ve bankamatik hesaplarına ait Banka İsmi, Şubesi, Hesap No ve IBAN numaralarının vakfa bildirilmesi için 7 gün süre tanınır.

Ödemeler EKİM – HAZİRAN Aylarını kapsamak üzere 9 aydır.

Ödemeler vakıf saymanının alacağı tedbirler ile her ayın belirli günleri arasında bursiyerlerin bankamatik hesaplarına havale masrafı doğurmayacak şekilde İnternet bankacılığı üzerinden yapılır.

 

 1. BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 • Bursiyerler; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, zamanında aksaksız, eksiksiz ve hatasız ve doğru olarak Vakfa ulaştırılması ile yükümlüdürler,
 • Bursiyerler Vakfın etkinliklerine katılmayı, vakıf faaliyetlerinde gönüllü olarak görev almayı kabul ve taahhüt ederler,
 • Verilen bursun maddi karşılığı olmayıp, bursiyerlerden örneği EK-G de bulunan E.D.V. Vakıf Vicdani Yükümlülük Belgesi alınır.

 

 1. BURSUN DEVAM ŞARTLARI:

Burs almaya başlayan öğrencinin aile durumunda değişiklik olmaması ve başarısının devam ettiğinin belge ile belirlenmesi durumunda; burs ödemeleri her yıl yeniden karara bağlanarak öğrencinin mezun olmasına kadar devam eder.

Lise ve dengi okulda burs alan öğrencilerin Üniversiteyi kazanmaları ve bu yönergedeki şartları taşımaları halinde burs ödemelerine devam edilebilir.

Bursun devam şartlarının ayrıntıları EK-H de belirtilmiştir.

 

 1. BURSUN KESİLMESİ :

Burs ödemesi normal şartların devamı halinde mezuniyet ile kesilir.

Normal şartlar dışında öğrenimde başarısızlık ile öğrenci ve ailesinin durumunda meydana gelen değişikliklerden hangi hallerde bursun kesileceği EK-I da belirtilmiştir.

Öğrenim ile ilgili hallerde bursun kesilmesi dönem sonunda yapılırken bazı hallerin vukuunda bursun derhal kesilmesine karar verilir. Bu hususlar EK-I da ayrı ayrı belirtilmiş olup, öğrencilere vicdani yükümlülük belgesi imzalatılırken de ayrıca hatırlatılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

 

Son Hükümler

Belirtilmemiş Hükümler, Yürürlük

 

SON HÜKÜMLER

14 . BELİRTİLMEMİŞ HUSUSLAR:

Burs uygulamaları esnasında karşılaşılacak diğer sorunlar ile bu yönergede belirtilmemiş hususlar hakkında karar mercii E.D.V. Yönetim Kuruludur.

 

 1. EYÜP DOSTLARI VAKFININ SERBESTLİĞİ;

Vakf işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

Vakıf, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir. Hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ettiklerini kabul beyan ve eder.

 

 1. YÜRÜRLÜK:

Bu yönerge E.D.V. Yönetim Kurulunun …………. Gün ve ….. sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Yürütülmesinden Vakıf Eğitim,kültür ve sanat komitesi , Vakıf yönetim organları ve Vakıf Yönetim Kurulu sorumludur.

 

EK-I

BURSUN KESİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR :

BURS ÖDEMESİNİN KESİLECEĞİ NORMAL HALLER

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir:

 • Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
 • Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
 • Dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 2,75’in (ya da muadilinin) altına düşmesi,
 • Dönem ortalaması 2,75 in altına düşen bursiyer uyarılır ve burs kesilme koşulları hatırlatılır,
 • Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, Bursunun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs, içinde bulunulan eğitim yılının sonunda kesilir,
 • Uyarılara rağmen bursların 3 ay süre ile mazeretsiz alınmaması.

 

BURS ÖDEMESİNİN DERHAL KESİLECEĞİ HALLER

Burs alan öğrencilerin bursu aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde derhal kesilir:

 • Öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunda disiplin cezası alması (uyarı cezası hariç),
 • Okul idaresi tarafından hakkında haklı gerekçelere dayalı olumsuz bir bildirimde bulunulması,
 • Öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayan tutum ve davranış içinde bulunduğunun tespiti,
 • Öğrencinin mali desteğe ihtiyacının kalmadığının tespiti,
 • Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
 • Öğrencinin herhangi bir özel kurum ve kuruluştan burs ve öğretim amacıyla belirlenen limitler üstünde bir yardım veya gelir sağladığının tespiti,
 • Öğrencinin eğitim süresi içinde (yaz tatilleri hariç) herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
 • Öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
 • Öğrencinin öğrenimini kendi isteği ile veya başarısızlık, disiplinsizlik, devamsızlık, sağlık durumu, yasal ve benzeri nedenlerle öğreniminin sona erdirilmesi,
We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.

This function has been disabled for Eyüp Dostları Vakfı.